Udhezimet dhe modelet e provimeve te matures 2020

Shpërndajini me shokët/shoqet e klasës

Udhezuesi per

Matematiken

/matura shteterore 2020

Provime ndër vite

Zgjidhje e ushtrimeve

Përmbledhje teorike

Pikat kyce

Orientim për maturantin

Udhezuesi per

Letërsinë

/matura shteterore 2020

Provime ndër vite

Pyetje me përgjigje

Përmbledhje teorike

Pikat kyce

Orientim për maturantin

Udhezuesi per

Lëndet me zgjedhje

/matura shteterore 2020

Provime ndër vite

Zgjidhje e ushtrimeve

Përmbledhje teorike

Pikat kyce

Orientim për maturantin

Udhezuesi per

Gjuhën e huaj

/matura shteterore 2020

Provime ndër vite

Zgjidhje e ushtrimeve

Përmbledhje teorike

Pikat kyce

Orientim për maturantin