RAUNDI 3 – Gjithcka duhet te dini para se te aplikoni!

RAUNDI 3 – Gjithcka duhet te dini para se te aplikoni!

Procedurat e aplikimit, Raundi i Trete

Ne periudh6n e caktuar ne kalendarin e miratuar me urdhdr te titullareve te QSHA dhe RASH,
pEr gdo vit akademik, do te kryhet procesi i aplikimit online pdr raundin e trete nE Portalin U-
Albania. Kane te drejte te aplikojne, duke perzgjedhur deri nE 10 (dhjete) programe studimi,
te giithe maturantet/kandidat0t, te cilet kane plotesuar formularin A1/A1Z dhe rezultojne
kalues ne provimet e Matures Shteterore, por qe:
a. nuk kane arritur te regjistrohen ne raundin e pare ose te dyte;
b. kane kryer procesin e aplikimit online ne raundin e pare ose te dyte dhe nuk jane
shpallur fitues;
c. kane kryer procesin e aplikimit online ne raundin e pare ose t€ dyte dhe nuk kane
arritur tE regj istrohen;
d. jane gregjistruar pas perfundimit te raundit te pare ose te dye.

Aplikimi kryhet ne cilindo mjedis qe ka akses interneti (sipas procedurave te pershkruara nE
Udhezuesin teknik tE publikuar ne faqen zyrtare te RASH-it).

Maturantet/kandidatet, qe nuk kanE aplikuar ne raundin e pare ose te dye, perpara aplikimit
per zgjedhjen e preferencave ne portalin e aplikimit universitar, kryejne pagesEn e tariles se
aplikimit ne vleren 2000 (dymijd) lekE, nE zyrat e Postes Shqiptare apo nE bankat e nivelit te
dyte, nepermjet faturEs per arketim, tE cilen e shkarkojne ne portalin U-ALBANIA.
Maturant6lkandidat6t qe kane aplikuar nE raundin e par€ ose td dyte dhe do tE riaplikojne ne
raundin e trete, nuk duhet te kryejne pagesen e tarifes se aplikimit per kete raund. Periudha e
kryerjes se pageses, afati i dorEzimit te mandatit te pageses, si dhe konfirmimi nE portalin U-
ALBANIA nga sekretarite e shkollave, percaktohen ne kalendarin e miratuar me urdher te
titullareve te QSHA dhe RASH, per cdo vit akademik.

Sipas afatit te percaktuar, nd kalendarin e miratuar me urdhEr te titullareve t€ QSHA dhe
RASH, pEr gdo vit akademik, RASH i percjell, nE forme elektronike dhe zyrtarisht, QSHA-se
listen e aplikanteve te raundit te dyte per gdo program studimi, sipas fushave te meposhtme:
a) IAL;
b) Njesia kryesore e IAL-se ;
c) Cikli i studimit;
d) Programi i Studimit;
e) ID e MaturEs;
0) Te dhenat personale te aplikantit.

Procesi i regjistrimit, Raundi i Trete

Ne datat e percaktuara ne kalendarin e miratuar me urdher te titullareve te QSHA dhe RASH,
per gdo vit akademik, te giithe aplikantet, te cilet kane kryer procesin e aplikimit ne raundin e
tretE dhe jane shpallur fitues, kryejne procesin e regjistrimit pran6 IAL-ve, me dokumentacion
ne sekretarit€ mesimore nE programin e studimit ku deshirojne te vazhdojne studimet.
Periudha e parashikuar ne kreun III, G/l eshte e ndare nE 3 faza 48-orEshe. Secili aplikant
ndjek ecurine e procesit te shpalljes fitues te tij nE nje apo disa programe studimi, nga ato qe
ka perzgjedhur ne formularin e aplikimit.

Kur aplikanti Eshte shpallur fitues, duhet te paraqitet prane IAL-se ku deshiron te regjistrohet,
brenda afatit 4S-oresh. NEse aplikanti nuk regjistrohet brenda afatrt 48 oresh, ai humbet te
drejten e regjistrimit ne ato programe studimi ku ishte shpallur fitues ne ate faze.

Per programet e studimit te ofruara nga IAL-te, per te cilat:
c) Nuk percaktohen kritere shtes6 nga IAL-ja perkatese, me perjashtim te not6s mesatare;
d) Numri i kandidateve eshte i njejte apo me i ulet se numri i kuotave te miratuara;
nuk aplikohet ndarja ne faza 48-oreshe dhe kandidat0t kane te drejten e regjistrimit, gjate
giithe periudhes se regjistrimeve te raundit te trete.

Procesi i regiistrimeve nga sekretarite mesimore, me dokumentacion dhe online vijon me faza
48-oreshe, ne pdrputhje me numrin e kuotave te parashikuara per programin perkat€s te
studimit dhe duke respektuar renditjen ne listat e renditura te raundit te trete. Ne rast se, pas
qdo faze 48-oreshe, konstatohen kuota tE paplotesuara, zhvendoset vija e kuqe dhe shpallen
fitues te rinj te asaj faze. Keta fitues te rinj regjistrohen vetem ne fazen pasardhese. Per
programet e studimit me kuota te paplotesuara te cilat nuk kane aplikante ne pride, do te
rikthehen ne gare aplikantet e shpallur fitues ne fazat paraardhese, te cilet nuk rezultojne te
regjistruar ne programe te tjera studimi. Rikthimi ne gare kryhet sipas listes se renditjes se
aplikanteve per raundin e trete.

7. Gjate periudhes se percaktuar ne kalendarin e miratuar me urdher te titullareve tE QSHA dhe
RASH, per gdo vit akademik, pas perfundimit te 3  fazave 48-oreshe te regjistrimit, IAL-
te vijojnd me procedurat e regfistrimit te kandidateve n6p6rmjet portalit U-Albania nE
programet e studimit ne tE cilat kanE aplikuar ne raundin e trete. TE drejten e regiistrimit e
kane kandidatEt qe nuk rezultojnE tE regjistruar ne nje program tjeter studimi. IAL-te gjate
regjistrimeve respektojne renditjen e kandidat€ve deri nE plotEsimin e kuotave.

8. Sipas afatit te percaktuar, ne kalendarin e miratuar me urdher te titullareve tE QSHA dhe
RASH, per cdo vit akademik, RASH percjell ne QSHA regiistrimet perfundimtare te te tri
raundeve nE format elektronik dhe hardcopy:
a) IAL;
b) Njesia kryesore e IAL-se;
c) Cikli i studimit;
d) Programi i Sludimit:
e) Data e regjistrimit;
0 ID e Matures;
g) Te dhenat personale te kandidatit te regjistruar.

9. Aplikantet, te cilet kane bere reglistrimin me dokumentacion dhe kane nenshkruar ne
regiister, nuk kane te drejte te ndryshojnd programin e studimit, per ate vit akademik.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *