THIRRJE PËR APLIKIM PËR PROJEKTE KOMBËTARE TË KËRKIMIT DHE TË ZHVILLIMIT (PKKZH) PËR PERIUDHËN 2021-2023

THIRRJE PËR APLIKIM PËR PROJEKTE KOMBËTARE TË KËRKIMIT DHE TË ZHVILLIMIT (PKKZH) PËR PERIUDHËN 2021-2023

Në zbatim të Ligjit Nr. 80, datë 22.07.2015 “Për arsimin e lartë dhe kërkimin shkencor në institucionet e arsimit të lartë në Republikën e Shqipërisë” dhe të Vendimit Nr.607, datë 31.08.2016 të Këshillit të Ministrave “Për krijimin, përbërjen, organizimin dhe funksionimin e Agjencisë Kombëtare të Kërkimit Shkencor dhe Inovacionit (AKKSHI)”, AKKSHI shpall thirrjen për aplikim për Projektet Kombëtare të Kërkimit dhe të Zhvillimit për periudhën 2021- 2023 në fushat prioritare si më poshtë:

  1. Agrikulturë, Ushqim dhe Bioteknologji
  2. Biodiversitet dhe Mjedis
  3. Uji dhe Energjia
  4. Shkenca Sociale dhe Albanologjike
  5. Shëndetësi
  6. Sisteme dhe Teknologji Informacioni

Institucionet që kanë të drejtë të aplikojnë

Në kuadër të programeve kombëtare, kanë të drejtë të aplikojnë për financim të projekteve të kërkim zhvillimit (PKKZH), Institucionet e Arsimit të Lartë të përcaktuara si të tilla në Ligjin Nr. 80, datë 22.07.2015 “Për arsimin e lartë dhe kërkimin shkencor në institucionet e arsimit të lartë në Republikën e Shqipërisë” Neni 4, pika 4, si dhe institucionet publike e jopublike, që kanë për objekt të veprimtarisë së tyre kërkimin shkencor në 6 fushat si më sipër.

Kritere të përgjithshme për aplikim

1. Projekt – propozimi duhet të vijë nga një Institucion i Arsimit të Lartë ose Institucion tjetër sipas përcaktimeve të mësipërme, në përputhje me fushat prioritare dhe sipas kërkesave të udhëzuesit përkatës të PKKZH (shiko Udhëzuesin për projektet PKKZH);

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *