NJOFTIM PËR ANULLIMIN E SHPALLJES SE VENDIT VAKANT TË PUNËSIMIT “PERSONEL AKADEMIK ME KONTRATË 1 VJECARE NGA KATEGORIA ASISTEN LEKTOR PËR LËNDËT PARAKLINIKE NË DEPARTAMENTIN E KIRURGJISE OMF&PARAKLINIKE NË FAKULTETIN E MJEKËSISË DENTARE

NJOFTIM PËR ANULLIMIN E SHPALLJES SE VENDIT VAKANT TË PUNËSIMIT “PERSONEL AKADEMIK ME KONTRATË 1 VJECARE NGA KATEGORIA ASISTEN LEKTOR PËR LËNDËT PARAKLINIKE NË DEPARTAMENTIN E KIRURGJISE OMF&PARAKLINIKE NË FAKULTETIN E MJEKËSISË DENTARE

UMT bazuar në ligjin nr. 80/2015, “Për arsimin e lartë dhe kërkimin shkencor në institucionet  e arsimit të lartë në Republikën e Shqipërisë”, dhe atë nr. 7961, datë 12.7.1995 “Kodi i punës i Republikës së Shqipërisë” i ndryshuar, nëpërmjet shkresës nr. 2770/3, datë 16.12.2020 “Dërgohen kriteret e punësimit për vende pune në Universitetin e Mjekësisë, Tiranë”, ju ka përcjell kriteret përkatëse të punësimit të personelit akademik (1vend), me qëllim publikimin e tij në buletinin e përjavshëm të APP-së.

Sa më sipër, kërkojmë anullimin e shpalljes së vendit të lirë të punës personel akademik me kontrë 1-vjecare nga kategoria asistent lektor për lëndët paraklinike, në Departamentin e Kirurgjisë OMF & paraklinike, të Fakultetit të Mjekësisë Dentare,  publikuar  në buletinin nr. 122 datë 21.12.2020, faqe 441/494 – 443/494

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *