NJOFTIM-KRITERET E PUNËSIMIT PËR VEND PUNE, “PERSONEL AKADEMIK ME KOHË TË PLOTË” NË UNIVERSITETIN E MJEKËSISË, TIRANË

NJOFTIM-KRITERET E PUNËSIMIT PËR VEND PUNE, “PERSONEL AKADEMIK ME KOHË TË PLOTË” NË UNIVERSITETIN E MJEKËSISË, TIRANË

Bazuar në ligjin nr. 80/2015, “Për arsimin e lartë dhe kërkimin shkencor në institucionet  e arsimit të lartë në Republikën e Shqipërisë”, Universiteti i Mjekësisë, Tiranë, shpall konkursin për pozicionin e punës, Personel Akademik, me kohë të plotë, në Departamentin e Lendeve Klinike, Infermieristikes se Pergjithshme ne Semundjet e Brendshme dhe Pediatri .

 A.Kriteret

Kandidatët për personel akademik, me kohë të plotë, në Departamentin e Lendeve Klinike Infermieristikes se Pergjithshme ne Semundjet e Brendshme dhe Pediatri në Fakultetin e Shkencave Mjekësore Teknike, duhet të plotësojnë këto kritere:

Kritere të përgjithshme:

 1. Të ketë shtetësi shqiptare me zotësi të plotë për të vepruar;
 2. Të jetë diplomuar në program të integruar të ciklit të dytë në Mjekësi e Përgjithshme ose ekuivalente me të (studime universitare brenda ose jashtë vendit)
 3. Të ketë mbaruar studimet universitare me notë mesatare te ponderuar mbi 9 (nente);
 4. Te kete perfunduar studimet ne nje program specializimi pasuniversitar ne fushen e Kirurgjise me note mesatare mbi 9 (nente)
 5. Të ketë licencën për ushtrim individual të profesionit, lëshuar nga Urdhri I Mjekëve;
 6. Të zotërojë me dëshmi një gjuhë të huaj;
 7. Të mos jetë i dënuar me vendim të formës së prerë nga gjykata per kryerjen e nje vepre penale.
 8. Të mos ketë masë disiplinore në fuqi;
 9. Të mos jetë marrë ndaj tij masa disiplinore e pushimit nga puna
 10. Të jetë në kushte shëndetësore që e lejojnë të kryejë detyrën përkatëse;

Kritere te veçanta

 1. Preferohen kandidatë që kane perfunduar studimet pasuniversitare dhe të mëtejshme në Universitete të njohura jshtë vendit;
 2. Preferohen kanditatë që kanë gradë shkencore në fushën e kirurgjisë;
 3. Preferohen kandidatë që kanë gradë apo titull shkencor të fituar në Universitete të njohura jashtë vendit;
 4. Preferohen kandidatë të kualifikuar në fushën e kirurgjisë;
 5. Preferohen kandidatë me përvojë pune në fushën e kirurgjisë;
 6. Preferohen kanditatë me përvojë dhe pjesëmarrjen në projekte kombëtare ose ndërkombëtare;
 7. Preferohet të ketë botime dhe artikuj shkencorë në fushën përkatëse;
 8. Të ketë eksperiencë në fushën e mësimdhënies;

 

Dokumentacioni i kërkuar

Kandidatët që aplikojnë, duhet të dorëzojnë pranë Zyrës së Protokollit, në Fakultetin e Shkencave Mjekësore Teknike, dosjen personale ( të inventarizuar), me dokumentat si më poshtë:

 1. Kërkesë me shkrim për aplikim;
 2. Jetëshkrimin (CV) sipas formatit standard (europass);
 3. Fotokopje të pasaportës ose kartës së identitetit;
 4. Kopje e noterizuar e diplomës/diplomave dhe njëhsimin e tyre në MAS (për diplomat e marra jashtë vendit), bashkë me listën e notave të noterizuara (për secilin program përkatës studimi);
 5. Dëshmi të kualifikimeve pasuniversitare ose të gradave dhe titujve (fotokopje të noteruara). Për diplomat master ose PhD të marra në universitetet e huaja, duhet të dorëzohet fotokopje e noteruar e çertifikatës së njohjes nga organi kompetent ose vërtetim që janë në proçes njohje.
 6. Kopje e noterizuar e liçencës për ushtrimin individual të profesionit, lëshuar nga Urdhri i Mjekëve.
 7. Dëshmi të pjesëmarrjes në konferenca apo seminare etj.
 8. Çdo dokumentacon tjetër që vërteton trajnimet,arsimin shtesë,vlerësimet positive apo të tjera të përmendura në jetëshkrimin tuaj;
 9. Të paktën dy referenca nga profesorë;
 10. Kopje e noterizuar e librezës së punës (të gjitha faqet që vërtetojnë eksperiencën në punë);
 11. Kopje e noterizuar e dëshmisë së njohjes së gjuhës së huaj;
 12. Kopje të artikujve, teksteve, revista, projekte shkencore etj;
 13. Vërtetim i gjendjes shëndetësore të marrë brenda tre muajve të fundit (raport mjekësor për aftësinë në punë);
 14. Formular vetdeklarimi sipas formës së kerkuar nga ligji nr.138/2015;
 15. Vërtetim që nuk ka masë disiplinore në fuqi;
 16. Vërtetim I Gjendjes Gjygjesore(Dëshmi Penaliteti të marrë brenda tre muajve të fundit).

Afati i dorëzimit të dokumentacionit: 21.12.2020 – 06.01.2021(10 ditë pune)

 Fusha e njohurive, aftësive dhe cilësitë të cilat do të zhvillohet intervista:

 • Njohuri mbi ligjin nr. 80/2015 datë 22.07.2015, “Për arsimin e lartë dhe kërkimin shkencor në institucionet e arsimit të lartë në Republikën e Shqipërisë”.
 • Njohuri të akteve ligjore dhe nënligjore në fuqi për fushën e mësimëdhënies në institucionet e arsimit të lartë.

Mënyra e vlerësimit:

Përzgjedhja e kandidatit fitues do të bëhet nëpërmjët konkurimit me dosje dhe me intervista të drejtëpërdrejta.

Në lidhje me dokumentacionin e dorëzuar kandidatët do të vlerësohen për përvojën, trajnimet apo kualifikimet e lidhura me fushën.

Në lidhje me intervistën e punës kandidatët do të vlerësohen për njohuritë mbi legjislacionin e sipërcituar, aftësitë, kompetencat, eksperiencën e tyre të mëparshme, motivimin, aspiratat si dhe pritshmëritë e tyre për karrierën.

Vlerësimi do të bëhet sipas formularit të vlerësimit të kandidatëve për personel akademik i miratuar nga Senati Akademik i Universitetit të Mjekësisë, Tiranë, i publikuar në faqen zyrtare  www.umed.edu.al

 Për çdo paqartësi mund të dërgohet email në adresën info@umed.edu.al

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *