Disertacion i ADELA PEROLLA – FAKULTETI I MJEKËSISË, TIRANË

Disertacion i ADELA PEROLLA – FAKULTETI I MJEKËSISË, TIRANË

UNIVERSITETI I MJEKËSISË, TIRANË

FAKULTETI I MJEKËSISË

        TEMA: “STUDIM KLINIK – BIOLOGJIK MBI
MIELODISPLAZINË

 Disertacion i paraqitur për arritjen e gradës shkencore “DOKTOR”

Specialiteti: Hematologji

Udhëheqës shkencor:                                                 Kandidati:

Prof. Asc.Dr. ARJAN PUSHI                                                  ADELA PEROLLA

Linku i punimit të doktoratës:

http://umed.edu.al/wp-content/uploads/2020/12/Libri-i-Doktoratures-MDS.pdf

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *