Llogarit piket per Universitetin e Tiranes

Zgjidh fakultetin per te cilin do te llogarisesh piket pasi ndryshojne kriteret per fakultete te ndryshme.

FE

Fakulteti i Ekonomise

FSHN

Fakulteti i Shkencave te Natyres

FHF

Fakulteti i Historise dhe Filologjise

FSHS

Fakulteti i Shkencave Sociale

FGJH

Fakulteti i Gjuheve te Huaja

FD

Fakulteti i Drejtesise