LLOGARIT PIKET PER UNIVERSITETIN E MJEKESISE

Zgjidh fakultetin per te cilin do te llogarisesh piket pasi ndryshojne kriteret per fakultete te ndryshme.

FM

Fakulteti i Mjekesise

FMD

Fakulteti i Mjekesise Dentare

FSHMT

Fakulteti i Shkencave Mjeksore Teknike

SHPERNDAJE ME MIQTE NE WHATSAPP