Llogarit piket per Fakultetin e Inxhinierisë Mekanike