KRITERET E PRANIMIT NË UNIVERSITETIN E MJEKËSISË, PËR VITIN AKADEMIK 2019-2020

KRITERET E PRANIMIT NË UNIVERSITETIN E MJEKËSISË, PËR VITIN AKADEMIK 2019-2020

Në zbatim të ligjit Nr. 80/2015, “Për arsimin e lartë dhe kërkimin shkencor në Institucionet e Arsimit të Lartë në Republikën e Shqipërisë” si dhe në përputhje me ndryshimet në kurrikulë e arsimit të mesëm në Republikën e Shqipërisë, Senati Akademik i Universitetit të Mjekësisë, Tiranë, në mbledhjen e datës 28.02.2019, rikonfirmoi kriteret e pranimit në programet e ciklit të parë si dhe në programet e integruara të studimit të ciklit të dytë (miratuar më parë me VSA nr. 15, datë 31.01.2018) si dhe mori vendim lidhur me numrin e kuotave të pranimit për programet e ciklit të parë, të dytë dhe programet e interguara të ciklit të dytë, për vitin akademik 2019-2020.

Në link-et e mposhtëm do të gjeni Vendimet e Senatit Akademik dhe Bordit të Administrimit të UMT:

Në link-et e mposhtëm do të gjeni udhëzimin e Ministrisë së Arsimit, Sportit dhe Rinisë lidhur me procedurat e pranimit dhe regjistrimit në IAL, për vitin akademik 2019-2020, si dhe urdhrin e përbashkët AKP-RASH, për miratimin e kalendarit:

https://arsimi.gov.al/wp-content/uploads/2019/05/Udhzimi-nr.-10-date-15.05.2019-Pranimet-ne-IAL.pdf

http://umed.edu.al/wp-content/uploads/2018/04/Udh-i-perbashket-RASH_QSHA_2019-1.pdf

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *